වර්තමාන පරපුරෙන් මේවන විටත් ගිලිහෙමින් පවතින අපගේ පාරම්පරික ශාන්ති කර්ම ඉදිරි පරපුරට දායාද කිරීමේ අරමුණින් පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මධ්‍යම පළාත් සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මධ්‍යම රජයේ සංස්කෘතික  දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව සංවිධානය කරන කරන ලද විශ්කම්  දේව බලි ශාන්ති කර්මය 2018  අගෝස්මතු මස 17 වන දින වලල රජමහ විහාරයේදි පැවැත්විනි.

 

News & Events

28
Aug2017

පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 සැප්තැම්බර්...

28
Aug2017

විශ්ව කර්ම දේව බලි ශාන්ති කර්මය

වර්තමාන පරපුරෙන් මේවන විටත් ගිලිහෙමින් පවතින අපගේ...

News & Events

28
Aug2017

පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 සැප්තැම්බර්...

28
Aug2017

විශ්ව කර්ම දේව බලි ශාන්ති කර්මය

වර්තමාන පරපුරෙන් මේවන විටත් ගිලිහෙමින් පවතින අපගේ...

28
Aug2017

පුහුණු වැඩමුළුව - 2018

This Page is Under Construction......

28
Aug2017

බිනර ‌‌පොහෝ දිනය නිමිත්තෙන් පැවැත්වෙන මාසික බණ වැඩසටහන

බිනර දිනය නිමිති කරගෙන පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top