පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 සැප්තැම්බර් මස 10 වන දින ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති පාතදුම්බර ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක හා පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය සභාවේ උප සභාපති ඩබ්.ඒම්.ඒස්.බී.වෙලගෙදර මැතිතුමා හා වත්තේගම නගර සභාවේ සභාපති ගරු රවින්ද්‍ර බණ්ඩාර මැතිතුමාගේ හා පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ගරු ටී.ඒම්.ඒ.කේ. බණ්ඩාර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කාර්යාලීය ප්‍රධාන ශාලවේදි පැවැත්විණි. මෙම රැස්වීමට පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම්, පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන්, ග්‍රාම නිලධාරීන් හා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්, වෙනත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා කැඳවීම් නිලධාරීන් සහභාගි විය.

වර්තමාන පරපුරෙන් මේවන විටත් ගිලිහෙමින් පවතින අපගේ පාරම්පරික ශාන්ති කර්ම ඉදිරි පරපුරට දායාද කිරීමේ අරමුණින් පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මධ්‍යම පළාත් සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මධ්‍යම රජයේ සංස්කෘතික  දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව සංවිධානය කරන කරන ලද විශ්කම්  දේව බලි ශාන්ති කර්මය 2018  අගෝස්මතු මස 17 වන දින වලල රජමහ විහාරයේදි පැවැත්විනි.

බිනර දිනය නිමිති කරගෙන පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බෞද්ධ සංගමය විසින් 2018 සැප්තැම්බර් මස 21 වන සිකුරාදා  කවි බණ වැඩසටහනක් පවත්වන ලදි.

News & Events

28
Aug2017

පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 සැප්තැම්බර්...

28
Aug2017

විශ්ව කර්ම දේව බලි ශාන්ති කර්මය

වර්තමාන පරපුරෙන් මේවන විටත් ගිලිහෙමින් පවතින අපගේ...

News & Events

28
Aug2017

පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 සැප්තැම්බර්...

28
Aug2017

විශ්ව කර්ම දේව බලි ශාන්ති කර්මය

වර්තමාන පරපුරෙන් මේවන විටත් ගිලිහෙමින් පවතින අපගේ...

28
Aug2017

පුහුණු වැඩමුළුව - 2018

This Page is Under Construction......

28
Aug2017

බිනර ‌‌පොහෝ දිනය නිමිත්තෙන් පැවැත්වෙන මාසික බණ වැඩසටහන

බිනර දිනය නිමිති කරගෙන පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top